Proč je důležité učit cizí jazyky v ranném věku

Mnohé praktické návyky nemohou být získány, pokud jsme si je neosvojili již v dětství. Psychologové tvrdí, že bychom potřebovali 60 let usilovné práce na dosažení toho, na co dítě přijde za pouhé 3 roky.

Když je již v mysli sformován vzorec rodné řeči, je obtížné přijmout vzorce druhých. Nicméně, mozek dítěte mladšího 3 let si dokáže osvojit systém myšlení nejen ve svém rodném jazyce, jazyce českém, ale i libovolném dalším, a tento proces může běžet současně. Proto děti v tomto věku bez větších problémů mohou mluvit libovolným jazykem, stejně jako mateřským jazykem. Pokud si necháte tuto období ujít, bude pro vás mnohem těžší, naučit jej tomu, co by si tak snadno osvojilo v raném dětství.


Jak se rozvíjí mozek novorozence

1Lidský mozek čítá asi 1,4 miliardy buněk, ale u novorozence ještě většina z nich není v činnosti. Srovnání mozkových buněk novorozence a dospělého člověka ukazuje, že při procesu vývoje mozku se mezi jeho buňkami vytváří zvláštní vazby - výrostky. Mozkové buňky jako by si navzájem podávaly ruce, jako by se pevně držely, v reakci na informace z venku, které obdrží prostřednictvím smyslových orgánů. Tento proces je velmi podobný práci tranzistorů v elektronickém počítači. Každý jednotlivý tranzistor nemůže fungovat sám o sobě, jedině spojeny v jediném systému fungují jako počítač. Období, ve kterém se nejaktivněji formují vazby mezi mozkovými buňkami, je perioda od narození do zhruba tří let.

V této době vzniká asi 70-80% těchto spojení. A v závislosti na tom, jak se vyvíjejí, se zvyšují i možnosti mozku. Již v prvních šesti měsících po narození, mozek dosahuje 50% své dospělé kapacity, a do tří let 80%. Samozřejmě to neznamená, že se mozek dítěte po třech letech přestává rozvíjet. Ve třech letech většinou dozrává zadní část mozku a kolem čtyř let se do tohoto složitého procesu zapojuje ta jeho část, která se nazývá čelní laloky. Základní schopnost mozku přijímat signály z vnějšku, vytvořit jeho obraz a zapamatovat si jej, to je ten základ, ten samý počítač, na kterém se uchovává veškerý další duševní vývoj dítěte. Taková schopnost vyzrávání, stejně jako způsob myšlení, potřeby, tvořivost, city, které se rozvíjejí po třech letech věku, ale využívají základy, vytvořené do tohoto věku.


Schopnosti dítěte

Dospělé porozumění významu pojmů "těžko" a "snadno" není vhodné pro děti.

My, dospělí, bereme na sebe odvahu říct například, že tato kniha je pro dítě příliš složitá, nebo že dítě nemůže dostatečně ocenit klasickou hudbu.

Ale na základě čeho docházíme k takovým závěrům?

Dítě nemá ještě jasně ohraničenou představu o tom, co je lehké a co těžké – čeština, nebo angličtina, Bachova hudba, nebo dětské písničky. Pro něj je vše stejně nové. Mozek novorozence je jako čistý list papíru. To, co bude napsáno na tomto listě, závisí na tom, jak vyvinutým se dítě stane.

Závěr vytvořený na základě smyslových vjemů není závislý na znalostech, naopak, znalosti mohou být překážkou pro smysly. Pravděpodobně mnozí si při pohledu na slavný obraz pro sebe řeknou: "Ten je překrásný!", i když ve skutečnosti se vás tento obraz vůbec nedotkl, je pro vás cenný pouze jménem umělce a svou hodnotou. Ale dítě je naopak vždy čestné. Jakýkoli předmět nebo činnost plně pohlcuje jeho pozornost, pokud ho zajímá.

V jednom ze závodů firmy Sony byla provozována školka. Tam byly provedeny studie s cílem zjistit, jaký druh hudby se líbí dětem. Výsledky byly nečekané.

Nejvíce vzrušující hudbou pro děti se ukázala Beethovenova pátá symfonie! Populární písně, která jsou přenášeny od rána do večera v televizi, zaujaly 2. místo, a na posledním místě se umístily písničky pro děti. Malým se nejvíce zalíbila klasická hudba, kterou od nich my dospělí často držíme v uctivé vzdálenosti. Cožpak jsou děti již od narození obdařeny hudebním vkusem, nezbytným pro to, aby dokázaly ocenit složitou symfonii? Podle pozorování doktora Shinichi Suzuki, již pětiměsíčním dětem se líbí je koncerty Vivaldiho.

Do mozku dítěte se může vejít neomezené množství informací "Bratr a sestra, jazykové géniové, kteří rozumí anglicky, španělsky, italsky, německy a francouzsky: pět jazyků, a kromě toho i jazyku svého „agresivního“ otce. Mnoho Japonců si určitě pamatuje senzační zprávy, které se objevily v novinách pod titulkem "agresivní otec." Článek vypráví o panu Masao Kagata, který opustil kariéru učitele, prohlásil se můžem v domácnosti a zcela zasvětil svůj život výchově dětí. Jeho synovi bylo tehdy 2,5 roku a dceři 3 měsíce.

Děti byly ještě docela maličké a „agresivní“ táta-učitel byl podroben ostré kritice. Panovaly obavy, že velké množství poznatků bude mít vliv na nervový systém dětí. O tom, že tato kritika byla nepodložená, se lze snadno přesvědčit při pohledu na prospívající a šťastnou rodinu Kagata. A není důvodu pochybovat o tom, zda otec otec postoupil správně nebo ne, opustil-li práci a věnuje zcela výchově svých dětí. Důležité je, že učební metoda, kterou používá pan Kagata, demonstruje intelektuální možnosti dětí. Řekl následující: "Začal jsem je učit konverzačně anglicky, italsky, německy, francouzsky ... téměř současně.

V rádiu se často lekce francouzského jazyka vysvětlují v angličtině. Tak jsem se rozhodl, že pokud chci vyučovat několik jazyků najednou, je možné zkombinovat vyučovací metodiku dohromady. Jen v té době se mé děti učily hrát na klavír, a v notách, podle kterých hráli, byly vysvětlivky v italštině a překlad do angličtiny, němčiny a francouzštiny. Pokud nerozuměly vysvětlivkám, nevěděly, jak hrát. To byl jeden z důvodů, proč jsem je začal učit cizí jazyky. Často jsem dotazován, zda děti nemátlo, pokud se učily pět jazyků současně. Myslím si, že ne: i oni je používaly správně. Zabývali jsme se cizími jazyky pouze z rádia. Tyto pořady vedou pouze velmi vlídní a přívětiví mluvčí. Cvičení ve výslovnosti se opakují systematicky a po dlouhou dobu. A když děti začnou mluvit samostatně, vyslovují vše správně.


Dítě si pamatuje pouze to zajímavé>

Čtěte svým dětem příběhy a pohádky, i když oni ještě stále málo chápou z přečteného. Vaše dítě si je vyslechne mnohokrát a zapamatuje si je, a i pokud jste je četl ne příliš pozorně, okamžitě si všímá chyb. Dítě si pamatuje příběhy pro děti a pohádky velmi přesně, ale tato přesnost je spíše založena na asociativní paměti, než na pochopení. Načež se pro dítě stává zájímavý jakýkoliv příběh, a chce si ho přečíst sám. A i když nezná abecedu, spojí si vyslechnutou historii s obrázky v knize, a "čte" knihu, pečlivě sleduje písmena, i když si je zatím nemůže přečíst. V tomto období se dítě začne vytrvale ptát na význam různých písmen. A skutečnost, že je takové houževnaté, svědčí o jeho obrovský zájem o poznání. Pro dítě ve věku do 3 let není těžké naučit se to, co ho zájmy, a vás by nemělo znepokojovat množství energie a úsilí na to vynaložené.


Pokoj bez nápaditých předmětů škodí

Představte si prázdný pokoj s čistě bílým stropem a stěnami, zcela izolováný od vnějšího šumu a hluku. Kterákoliv matka si může myslet, že je to ideální prostředí pro jejího novorozence. Ve skutečnosti taková místnost, zbavená všech atributů, je pro dítě nejen zbytečná, ale dokonce má na něj velmi špatný vliv. Experimenty vedené profesorem Brunerem v Americe, ukázaly, že míra vnějšího vlivu toho prostředí, ve kterém se malé dítě nachází, má významný vliv na rozvoj inteligence dítěte. Dokázal to následujícími pozorováními. Nejdříve rozdělil skupinu novorozenců na 2 části, první umístil do prostředí zbaveného simulátorů a další do místnosti s květovanými barevnými tapetami, barevným stropem, pestrými přikrývkami, a kde bylo přes okno vidět jak pracují lékaři a zdravotní sestry. Dokonce zde hrála hudba.

Obě skupiny byly vychovávány v rozdílných podmínkách několik měsíců, načež byly provedeny testy na určení rozvití intelektu.

Každému dítěti byl nabízen zářící objekt, a podle času, které potřebovalo, aby se dostalo k tomuto předmětu, se určovala úroveň jeho rozvoje. Výsledky ukázaly jasné rozdíly: úroveň intelektu u dětí, které se nacházely v prázdné místnosti zaostávaly tři měsíce za úrovní inteligence dětí z místnosti se stimulujícím okolím. Toto tříměsíční zpoždění je v tomto stádiu je velmi podstatné, protože se soudí, že duševní vývoj dítěte od narození do 3 let je ve svých možnostech analogický rozvoji od 4 do 17 let. A ačkoli vědci se domnívají, že tento rozdíl je možné rychle překonat, ale pokud má být dítě správně vychováváno, bude to vyžadovat úsilí a zvýšený tlak na malé dítě. Podobné experimenty byly prováděny nejen profesorem Brunerem, ale i mnoha dalšími psychology. Výsledky jasně ukázaly, že přítomnost či nepřítomnost vnějšího vlivu, má vážný vliv na rozvoj schopností.

Obklopujte malé děti tím nejlepším, co máte. Kdysi dávno prodejce starožitností obklopil svého žáka v prvních šesti měsících učení pouze nejhodnotnějšími a skutečné uměleckými díly, aby se žák tím. že je pozoroval, naučil odlišit skutečnou starožitnost od padělku.

Tato metoda výuky je dobře použitelná pro výchovu malých dětí. Jestli na jeho mozek, který je zatím ještě jako nepopsaný list papíru, udělá dojem skutečné umění, zůstane tam po celý život. Jeho mozek odmítne přijmout falsifikát, až se stane dospělým a rodiče již nebudou mít vliv na jeho vkus. Jestli v jeho mozku zanechají stopy padělky, bude necitlivé na padělané umění. Samozřejmě, není vždy snadné odlišit pravé od falešného. Při formování estetických potřeby svých dětí, musí rodiče důvěřovat a řídit se podle svého vkusu a krásných uměleckých děl, která jsou oceňována po staletí. Nedávejte dětem pouze knížky s primitivními obrázky, údajně proto, že nerozumí složitějšímu jazyku malířství. Pokud si rodiče cení Matisse a Picasso, mohou rozhodně ukázat jejich díla i svým dětem. Pokud si užívají hudbu Beethovena či Mozarta, ať ji i jejich dítě poslouchá, jak jen možno často. Když se v mozku tvoří stereotyp opravdového umění, bude základem pro hodnocení uměleckých děl i v pozdějším životě.

Dnes matky po celém světě hubují své děti za to, že je nezajímá nic jiného než pop music. Ale co jiného můžeme očekávat od teenagerů, pokud od samého raného dětství, mají tendenci poslouchat jen tu hudbu, která se pevně otiskne v jejich mozku. Samozřejmě, že již nejsou schopni vnímat složitější hudbu. Pokud jsou již v mysli sformovány určité vzorce, je příliš pozdě na to, učit děti na něco jiného.


Je velmi nebezpečné nechávat svoje dítě s neznámým člověkem

Jedni dobří čestní rodiče měli dva kluky, 5 a 4 roky. Mladšího měli ve školce všichni rádi pro jeho upřímnost a živost, a staršího již ne tak moc, protože byl dost nevrlý a se zřejmými špatnými návyky. Rodiče tím byli znepokojeni, nerozuměli, kde se to všechno vzalo.

Když už nevěděli jak dál, nakonec se obrátili k lékaři. Po dlouhém dotazování, se ukázalo, že o staršího syna, když mu byl rok, se po dobu 6 měsíců starala mladá dívka na hlídání, protože jeho vlastní matka se po druhém porodu cítila velmi nemocná.

Lékař odhadnul, že příčinou současného stavu dítěte jsou nějaké dojmy z raného dětství, možná to je důsledek nějakých dřívějších zážitků. Setkal se s onou dívkou i dalšími lidmi, kteří by mohli něco říct o dětství chlapce. A ukázalo se, že mladá dívka na hlídání, místo aby se procházela s dítětem, se ve skutečnosti setkávala se svým milencem ve staré temné kůlně za domem, a chlapec byl přítomen jejich setkáním. Toto se dělo každý den.

Samozřejmě roční dítě nemohlo pochopit, čím se zabývá dívka se svým milencem, ale zůstalo samo, slyšelo jen šustění a zvuky, které pocházely z temného kouta, a naplnil jeho duši nejistotou a strachem. Neklidné, vinné chování dívek také zůstalo nějakým způsobem vyryto v jeho podvědomí. Doktor došel k závěru, že tyto rané zážitky z dětství učinily chlapce podrážděným a rozzlobeným. Stává se, že životní situace nutí rodiče nechat své děti v péči u cizích lidí. Ale doufám, že tento příběh vás přesvědčí o tom, že byste si měli dávat pozor při výběru těch, komu důvěřujete, aby pečovaly o vaše děti.


Mluvte s dětmi

Mladý manželský pár žil v jednopokojovém bytě, když se jim narodil chlapec. Byt byl tak malý, že matka se neustále chtě-nechtě nacházela vedle svého syna a neustále si s ním povídala. Brzy se rodina přestěhovala do třípokojového bytu. Narodilo se jim druhé dítě. Narodila se holčička, dostala velmi tichý pokoj dále od kuchyně, kde většinu dne trávila matka. Nejstarší syn začal mluvit pohotově asi v 7-8 měsících, ale jeho sestra až v 10 měsících jen broukala a žvatlala. Navíc, ve porovnání se svým bratrem, kterému vždy zářil na tváři úsměv, sestra rostla ztichlá a zamlklá.

V knize "Revoluce ve výchově dítěte“, vydané v Americe, je popisán následující experiment.

Ve Washingtonu poslali speciálně vyškolené učitele do zařízení pro děti a rodiny z chudinských čtvrtí, obývané převážně černochy, aby se učili asi 30 dětí ve věku 15 měsíců. Každý den kromě neděle, učitel strávil s dítětem jednu hodinu, hrál si s ním a povídal. Psycholog, Dr. Earl Schaefer, vysvětlil, že tato akce byla provedena s cílem podpořit rozvoj intelektu dětí, zejména jejich řeči. Podobné experimenty byly provedeny i s dětmi ve věku 14 měsíců. Výsledky testů provedených, když těmto dětem bylo již 2 roky a 3 měsíce, ukázaly, že úroveň duševního vývoje a zejména úroveň vývoje řeči u těchto dětí byla zřetelně vyšší, než je jejich vrstevníků, kteří se experimentu nezúčastnili.

To znamená, že je možné značně zvýšit úroveň intelektu dětí i v takových rodinách, kde rodiče nevěnuji naprosto žádnou pozornost výchově, protože jsou od rána do večera zaneprázdněni prací. Jen si představte, čeho lze dosáhnout v rodinách, kde rodiče udělují svým dětem více pozornosti a pravidelně si s nimi hrají.


Nemluvte s dětmi v „jazyce dětí“

Pravděpodobně ve všech zemích lidé často hovoří se svými dětmi jejich zdrobnělým, dětinským jazykem. Ve stejné době rozhlasové a televizní programy vysílají v normálním, dospělém jazyce, a dvouleté dítě bez problémů rozumí běžnému jazyku pořadu.

Samozřejmě, když dítě začne mluvit, jen blábolí cosi podobného na slova, ale to je spíše tím, že jeho orgány řeči nejsou ještě zcela vyvinuty, ale není to rozhodně z nedostatku duševních schopností. Jeho artikulační aparát je nedostatečně vyvinut a neumožňuje říct všechno podle přání. Proto, když s ním dospělí mluví dětinským jazykem, protože věří, že dítě jinému jazyku nebude rozumět, srávné jazykové dovednosti se nikdy nezformují. Navíc v procesu zvládnutí jazyka, se vždy bude spoléhat nikoliv na svou dětskou řeč, nýbrž o to, jak hovoří dospělí.


Příčiny dětské nervozity

Malé dítě nemůže vyjádřit své pocity slovy: proto, aby rodiče byli schopni pochopit jeho náladu, musí umět číst v jeho tváři.

Professor, University of Tokyo Toshio Yamashita, specialista na dětskou psychologii, identifikoval následující příčiny dětské podrážděnosti:

1) fyzický stav způsobující nemoc; 
2) hlad nebo únava;
3) silné vzrušení po nepříjemné události nebo vylekání;
4) nedostatek pohybu a v důsledku toho akumulace nevyužité energie;
5) touha stát na svém, umíněnost;
6) imitace podrážděných rodičů.

Z tohoto seznamu je zřejmé, že příčiny podrážděnosti dítěte je potřeba hledat v jeho okolí a výchově. Pokud jej však místo hledání příčin jeho hněvu budete napomínat, nebo si ho jednoduše nevšímat, dítě se jen stane ještě více sobeckým a umíněným.

Rodičům se může zdát, že plně chápou emocionální stav svého dítěte, a dítě si je jisté, že mu rodiče nerozumí, a to ho dráždí. Pro rodiče je nezbytný přísnost povahy, která jim pomáhá rozlišovat oprávněné potřeby od rozmarů, a nedostatek takové přiměřené přísnosti kazí povahu dítěte.


Pochvala je lepší než trest

Ze dvou metod - odměny a trestu - poslední se zdá účinnější, ale není to tak docela pravda. Trest může probudit v dítěti opačnou reakci - vzdor. Skutečností je, že jak pochvala tak trest by měly být používány velmi opatrně.

Představte si matku nesoucí na stůl sklenici džusu. Její dítě které chce ve všem napodobit svoji matku, se snaží udělat totéž. Ale máma říká: "nesmíš", a spěchá k němu zděšená, že vylije šťávu. To je špatně. Ona potom i dítěti vyčítá, až dítě vyroste, že jí nepomáhá. I když je to co chce dítě udělat, pro něj obtížnější, je lepší pochválit ho: "Jaký ty jsi ale veliký“, odlít ze sklenice trošku džusu a nechat ho přenést sklenici. Tento přístup je velmi důležitý.

Samozřejmě, jsou i situace, kde je nezbytné zvýšit hlas a zastavit, ale zároveň s tím je lepší v obtížné situaci dát dítěti právo volby nebo se pokusit ho přesvědčit. Pokud dítě trhá noviny, které jste nečetli, pak místo toho, aby jste mu je pouze vzali nebo ho plácnout přes ruce, můžete mu podsunout staré noviny. Pokud to neuděláte, ale jednoduše mu je vezmete, můžete v něm potlačit velmi důležitý impuls k činnosti, ale také mu bez příčiny odeberete přdmět, který ho zajímají a zanecháte jej bez aktivity. Pokud nemůžete nabídnout dítěti žádnou alternativu, měli bychom mu přinejmenším vysvětlit, proč to nelze dělat. Možná, že neporozumí vašemu vysvětlení, ale uslyší rozhodnost ve vašem hlase, a bude na něj reagovat pozitivně.


Zájem - nejlepší podnět

Donucení - nejhorší způsob učení. Proto je hlavním úkolem rodičů, pokud chtějí dítě něčemu naučit, vzbudit v něm zájem. Například místo výuky počítání je lepší v dítěti probudit zájem o čísla. Místo výuky psaní, probudit v něm zájem o proces psaní. Jinými slovy, úkolem rodičů je připravit dítě k učení. K probuzení tohoto zájmu je nezbytné vytvořit mu k tomu nezbytné podmínky. Například, aby u dítě objevila touha kreslit, kolem něj musí být dost tužek a papíru. Je zbytečné čekat na to, kdy se u dítěte objeví touha něco udělat, pokud pro to nejsou vytvořeny podmínky. Mnozí dospělí, kteří jsou lhostejní k hudbě či umění, mohou potvrdit, že příčinou jejich nechuti byl nátlak v raném dětství, nebo nedostatečné podmínky pro vznik zájmu.

Zajímavé děti pokládají za správné, ale nezajímavý za špatné.
Budete dávat dítěti vinu za roztrhané tapety? Jak mu vysvětlíte, že je to špatně?

Pro vás "dobře" nebo "špatně" závisí na vaší osobní zkušenosti, na obecně uznávaných morálních normách. Ale malé dítě nemá žádné zkušenosti, nemůže se na nic spolehnout, aby se rozhodlo zda je správné nebo špatné trhat tapety. Pokud je následně napomínán, možná už to neudělá, aby zabránilo nepříjemným důsledkům. V tento okamžik zároveň v něm může tado epizoda utlumit rozvíjející se touhu po kreativitě.

Tato kombinace pojmů "dobře" a "příjemně" je charakteristická pouze pro ranější věk. Postupně dítě získává zkušenosti, a nyní už věří, že "dobře" je něco, za co jej pochválí. Jestli provádí úkoly a je za toto pochválen, myslí se, že něco udělal správně, dobře. Naopak, mu vyhubují nebo je potrestán, pak udělal něco špatného. Nepříjemné pocity se asociují s porozuměním pojmu "špatné".

Například si stále výčitáte dítěti špatnou hru na housle nebo nedostatečně plynulé čtení. Dítě začne vnímat celý proces učení jako něco, co přináší pouze utrpení a tudíž jako něco špatného. Mnozí z nás z dětství nenávidí hudební výchovu nebo hodiny angličtini jenom proto, protože jsou u nich spojeny s nepříjemnými pocity.

Takže místo toho, abychom dítěti diktovali své názory na to, co je dobré a co špatné, mnohem lepší výsledky přinese zajistit příjemné emoce když dělá něco dobře a nepříjemné, když špatně.

Dovednosti vašeho dítěte se budou rozvíjet natolik efektivně, jak úspěšně budete využívat metody pochvaly i odsouzení. Nedoporučuje se poskytovat dítěti úplnou svobodu. Je pro něj stejně nebezpečné upínat se na jeden předmět (krajní forma tohoto onemocnění se nazývá autismus) i rozptylovat se z důvodu neschopnosti soustředit se na cokoliv dlouho. Ve výsledku se z něj může stát povrchní osoba.


Nesprávná výživa formuje špatné zvyky

Problémy s výživou vznikají dříve nebo později v každé rodině. Ženské časopisy a příručky o rodičovství jsou plné článků na téma: "Jak přesvědčit dítě jíst to, co nemá rádo?"

Ale není lepší se zabývat otázkou, jak se vyhnout příčinám vedoucím problémům s výživou, než vymýšlet, jak opravit to, co již bylo vytvořeno?

Nesprávné návyky se dají jen velmi obtížně odstranit. Nutíme-li dítě jíst proti jeho vůli, může začít zvracení, nebo vyvinout odpor k jídlu na celý život.

Kromě alergie na určité druhy potravin, problémy s výživou vznikají v důsledku nesprávné výživy v mládí. Pokud svému dítěti nabízíte stejná jídla každý den, jeho chutě se nebudou rozvíjet a bude odmítat jakékoli nové jídlo. Chuť dítěte, tak jako i ostatní smysly, se formují téměř výhradně mezi rokem a třemi lety. Nekrmte je jen tím, co je užitečné, jako psa nebo koně. Vaše dítě nemůže říct: "Je to chutné!" nebo "Výborně připravené!" Nicméně je velmi důležité, aby se mu nejen chutnalo jídlo, ale také aby jídlo bylo tak různorodé, jak jen je to možné.


Příliš velké množství hraček má špatný vliv na pozornost dítěte

Často se setkáváme v obchodech s tím, jako se dítě dostává do stavu hysterického záchvatu, požadujíce, aby se mu koupila hračka, která se mu líbí, a rodiče neodolají a hračku mu koupí. Nicméně, mnoho specialistů na předškolní vzdělávání se domnívá, že tím, že rodiče odmítnou splnit jakékoliv přání svého dítěte, neznamená, že by k němu projevovali nedostatek lásky, ale naopak, že jednají v jeho nejlepším zájmu. Mnozí psychologové se domnívají, že když je kolem vašeho dítěte příliš mnoho hraček, potlačuje ho to, a je pro něj obtížné se soustředit na jednu věc. Dítě si nejlépe vyhraje s jednou hračkou, bude s ní vymýšlet různé hry. V jeho mysli se kus dřeva nebo rozbité víko konvice může proměnit v pohádkový dům nebo krásné jezera a bude mnohem zajímavější než drahé hračky z obchodu.

Takto, pokud chcete rozvíjet u dítěte myšlení a vynalézavost, nekupujte mu všechno, co si přeje. Tím se dosáhnete přesně opačného účinku. V obchodě pro děti se i dospělým rozbíhají oči z hojnosti zářivých originálních hraček. Utratíte poslední korunu v očekávání, že dítě bude mí z těchto nákupů úplně stejnou radost. Ale obvykle si dítě hraje s novou hračkou pár minut a potom ji zahodí. Každý rodič již jistě měl takový zážitek.

Hotové hračky se dětem zřídka líbí, protože mají jen málo společného se světem kolem nich. Jim nestačí, aby hračka byla krásná nebo legrační. Třeba, s mechanickým modelem železnice si bude hrát déle, bude se mu líbít skládání a rozebírání kolejnic, sledování jedoucího vlaku.

Na základě metody Montessori byla vyvinuta celá řada hraček, které simulují skutečné předměty z domácnosti. Mohou se jich dotknout, házet, umísťovat dovnitř sebe, rozepínat a zapínat, otevírat a zavírat. Všechny tyto dovednosti jsou pro dítě v životě nezbytné.

Dospělí mívají často mylné představy o významu hračky na základě svých vlastních dojmů a zážitků z dětství. Dítě zvědavě prozkoumává objekty kolem sebe, a obzvláště reaguje na ty, který mu dávají radost z dosažení a uspokojení jeho kreativních potřeb.


Ať se vaše dítě má lépe než vy

"Student předčil učitele" - to by mělo být hlavním cílem vzdělávání.

Pokud přijmeme jako axiom, že lidské dovednosti jsou ze 100% vrozené, znamená to, že dítě musí dosáhnout alespoň úrovně svých rodičů. Pokud se vám nepodařilo vychovat své dítě tak, aby vás alespoň trošku předčilo, znamená to, že jste byli lenivými rodiči.

Samozřejmě, že všichni rodiče chtějí, aby jejich dítě dosáhlo více než oni sami. Dokonce i když jsou schopnosti a dovednosti rodičů nevelké, mohou jejich děti dosáhnout úspěchů ve vědě!

Scroll Effect Pro