Celodenní program 

07.30–08.00 přivítání dětí

08.00–08.30 ranní rozcvičení, ranní kruh

08.30–09.00 snídaně

09.00–10.00 dopolední blok vzdělávacích aktivit

10.00–12.00 procházka, aktivní hry venku

12.00–12.30 oběd 

12.30–12.45 vedení dětí k správným návykům v oblasti ústní hygieny

13.00–14.45 předčítání pohádek, spánek (případně odpočinek), předškolní příprava

15.00–15.15 svačina

15.15–16.00 zájmové kroužky

16.00–17.30 volné hry, čas věnovaný různým přirozeným metodám výuky, předškolní příprava

 

Vzdělávací obsah

Integrované bloky

Kamarádi

Děti se dozví kdo je to kamarád a jaké kamarádí máji povinnosti. Uvědomí si, že jsou taky pro někoho kamarády. Učíme se správně zdravit a loučit. Děti se učí taky mít rozlišovací schopnosti, nemluvit s cizími lidmi.

Nabídka vzdělávací činnosti:

•      seznamování se jmény děti, s prostředím třídy, posilování vzájemných vztahů mezi dětmi, volná adaptace na mateřskou školu.

•      uvědomění si kam patřím, kdo patří ke mně, jak si pomáháme.

•      osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí.

•      rozvoj schopnosti sebeovládání, dodržování pravidel, vytváření základů společenského chování, předcházení konfliktům.

•      setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

•      aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy

Místo, kde žijeme

Dítě získává elementární poznatky o místě, kde žije. Provádíme pozorování přírody a aktuálního počasí v dané lokalitě.Naučí se zpaměti adresu svého bydliště a celé své jméno. Popíše a vysvětlí cestu k domovu. Pozná nejbližší okolí školy a dokáže se v něm orientovat. Zvládá základní pravidla silničního provozu pro chodce. Dokáže od sebe odlišit některé typy staveb.

Nabídka vzdělávací činnosti:

•      hry a činnosti, které podporují citové vztahy k okolí

•      činnosti na rozvoj komunikativních a řečových dovedností

•      prohlížení knih, map, pohlednic a propagačních materiálů rodného města, kraje, hlavního města a České republiky

•      vycházky k zajímavostem bydliště hrad, řeka, rybník atd.

•      pozorování mapy, globusu

•      seznamování s významem správného oblékání pro upevňování zdraví

•      vnímání změn počasí v souvislosti se střídáním ročních období.

Zdraví

Dítě pozná základní části lidského těla. Pojmenuje jednotlivé části lidského těla. Zvládá hygienické návyky, vyvíjí sportovní aktivity. Pečuje o své tělo a rozvíjí tělesnou zdatnost. Uvědomuje si svoji existenci a začlenění do společnosti. Vytváří si vztah k okolnímu světu. Chápe, že je součástí přírody.

Nabídka vzdělávací činnosti:

•      prožívání a zvládání dějů i změn ve společenstvích, v nichž dítě žije, s respektem k životu a právům lidí z jiných skupin, kultur a národností.

•      osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

•      vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

•      vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí o jejich rozmanitosti, vývoji a proměnách. Časové představy

•      příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých návyků a závislostí

•      estetické a tvůrčí aktivity

Zimní radovánky

Dítě poznává a uvědomuje si zákonitosti přírody, pravidelné střídání ročních období. Má vlastní vztah k určitému ročnímu období. Porovná daná roční období. Děti osvojí dovednosti důležité k podpoře zdraví, osobní pohody, aby si vytvářely zdravé životní návyky a postoje.Zaměříme se na rozvoj řečových, pohybových, dramatických a motorických dovedností. Hry a činnosti budou motivovány autorskou pohádkou. Příprava na zimní besídku.

Nabídka vzdělávací činnosti:

•      seznamování s významem správného oblékání pro upevňování zdraví

•      hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii

•      hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

•      příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů

•      přednes, recitace, dramatizace, zpěv

•      kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

Kniha

Dítě vstupuje do světa kultury a umění. Vnímá umělecké a kulturní podněty, pozorně naslouchá a sleduje se zájmem literární, dramatické nebo hudební představení. Vyjádří svoje zážitky, zhodnotí vnímané dílo, kulturní akci. Rozvíjí své estetické cítění. Šetrně zachází s knihou. Rozezná a pojmenuje literární útvar pohádku, báseň (říkanku) a píseň. Pohybem i slovem vyjádří příběh (dramatizace). Zorganizuje a připraví jednoduché divadelní představení. Srozumitelně recituje, používá rozmanitosti jazyka.

Nabídka vzdělávací činnosti:

•      aktivity umožňující poznat rozmanitosti kultur

•      rozhovory o zážitcích, diskuze, vyprávění dětí, poslech pohádek a příběhů

•      přednes, recitace, dramatizace, zpěv

•      dramatické činnosti a mimické vyjadřování nálad

•      hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest

•      setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě

•      návštěva knihovny

Povolání

Proč rodiče chodí do práce? Pozveme na návštěvu do naší školky několik rodičů, aby se s dětmi podělili o svém povolání. Kde pracovali naší babičky a dědečkové? Co nás čeká po školce? Hrajeme na lékaře. Čteme pohádku Myšák Eda.

Nabídka vzdělávací činnosti:

•      hry a činnosti zajišťující spokojenost a radost, uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce

•      artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy - artikulační cvičení, vyprávění, popis, dramatizace, práce s obrázky, pantomima, rozhovory, práce s knihami a encyklopediemi, prohlížení, antonyma, homonyma, synonyma

•      společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)

•      činnosti zaměřené na některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní 

Naše planeta 

Cestujeme po celé zeměkouli. Dozvíme se jaký je velký oceán, kde je domov zvířátek, rybiček a ptáčků. Studujeme povrch Země (hory, sopky, oceány, řeky, pouště, pralesy, země ledu).

 Poznáme, jak se žije dětem v jiných zemích. Pak se vypravíme do vesmíru. Společně s jiskřičkou Světlankou navštívíme planetu Merkur, Venuši, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto a Sluníčko.  

Nabídka vzdělávací činnosti: 

•      seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytvářet pozitivní vztah k němu 

•      poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů

•      záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky)

•      přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí

•      pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)

Rostliny

Jak poznáme, že nastalo jaro? Pozorování přírody. Dítě pozná některé rostliny, které ho obklopují (ovoce, zelenina, zahradní rostliny, stromy, keře, byliny). Nakreslí rostlinu a umí popsat její hlavní části (květ, list, plod, kořen apod.). Umí se o rostliny postarat, ví, co potřebují k růstu.

Nabídka vzdělávací činnosti:

•      poznávání a pojmenování některých druhů zeleniny a ovoce

•      práce na zahradě, sklizeň ovoce

•      konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)

•      smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.

•      ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry) 

Zvířata

Dítě pozná a rozliší typické znaky některých živočichů. Vyjmenuje některé zástupce živočichů. Napodobí zvíře a jeho zvuky. Získává elementární poznatky o způsobu života, užitku i nebezpečí pro člověka. Seznamuje se s prostředím, kde živočichové žijí. Děti si uvědomují živočichy jako součást živé přírody, získávají poznatky o jejich ochraně a významu. Utváří si vlastní vztah ke zvířatům. 

Nabídka vzdělávací činnosti: 

•      popis obrázků, encyklopedie, modelování. 

•      ukázka a rozhovor na téma: "vliv člověka na životní prostředí". Vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí, úctu k životu ve všech jeho formách, lásku ke všemu živému, rozvíjet základní společenské postoje, návyky, dovednosti, vytvářet pozitivní

•      co potřebují živočichové ke svému životu

•      cvičení a vysvětlení významu fyzické aktivity pro naše zdraví jako základ zdravého životního stylu.

Rodina

Upevňuje si citové vztahy k rodině a domovu. Učí se poslouchat rodiče. Dokáže sdělit své jméno a příjmení, jména svých rodičů a sourozenců. Zná některé hlavní příbuzenské vztahy (babička, dědeček, bratr, sestra, bratranec, sestřenice).

Nabídka vzdělávací činnosti:

•      zorganizování společenských akcí pro děti, pro děti a rodiče, pro mateřkou školu

•      hry na téma rodiny, přátelství apod.

•      činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) - mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)

•      činnosti vedoucí k porozumění co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu.

•      zamyšlení nad tím, jak si doma pomáháme.

•      význam rodiny pro každého člověka, postavení jednotlivých členů rodiny, můj domov.

          Integrovaný blok         

Téma:

Kamarádi

(září)

Kamarádi ve školce + bezpečnost děti

Na co se ve školce těšíme?

Společné hry a koníčky

Přítel v nouzi je přítel opravdu

Místo, kde žijeme

(říjen)

Podzimní město

U nás doma

Mateřská škola

Česká Republika

Zdraví

(listopad)

Moje tělo

Zdraví, nemoci

Oblečení

Hygiena+bezpečnost děti 

Zimní radovánky

(prosinec)

Zíma

Zimní radovánky

Dramatické hry

Týden zimních říkanek+zimní besídka

Kniha

(leden)

Moje kniha

Hudební týden

Zásady chování ve společnosti

Lidové umění

Povolání

(únor)

Co je to povolání a jak se získává

Řemesla dnes a dříve

Hrajeme na lékaře a pekaře

Moje povolání

Naše planeta

(březen)

 Kontinenty

 Oceány a řeky

 Přírodní jevy (tornádo, blesky, duha…)

 Vesmír

Rostliny

(duben)

Jaro

Květiny, stromy, keře

Staráme se o zahrádku

Tropický les

Zvířata

(květen)

 Mláďata 

Co dělají zvířátka v zimě 

Domácí zvířata 

Zvířátka ve volné přírodě+letní besídka

Rodina

(červen)

Léto s rodinou

Učíme se poslouchat

Láska k rodině a domovu

Jak si představuji svoji rodinu v budoucnosti

Scroll Effect Pro