Mateřská škola IQ school se zrodila v roce 2009. Nejdůležitějším cílem činnosti MŠ a jejich zaměstnanců je vytvoření takového prostředí, které poskytuje dětem pocit bezpečí a lásky. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, vhodně na ně reagují a snaží se je uspokojovat. Nově příchozím dětem nabízíme individuální režim.  Paní učitelky dávají dětem dostatečný prostor, ale přitom je dobře zajištěn pravidelný denní řád. Rozvíjíme v dětech citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu ve vztahu k ostatním.
Pro děti předškolního věku máme třídu pro intenzivní přípravu do základní školy, kde se individuálně cvičí matematická a čtenářská pregramotnost, jemná motorika, kognitivní dovednosti, hudební a dramatická výchova, angličtina a mnoho dalšího.
V mateřské škole IQ school existuje velice přehledný a názorný systém hodnocení dětí, který umožňuje mít pedagogickým pracovníkům přesný přehled o potřebách každého dítěte.
Jako další nástroj pro všestranný rozvoj používáme různé kroužky, jako například kroužek angličtiny, hudební výchovy, logopedie, taneční kroužek a kroužek vaření.
Každý dosažený pokrok jednotlivce je radostně oslavován celou školkou.
Každý měsíc je vyhrazen den pro společné aktivity s rodiči. Také škola pořádá pravidelné (každý čtvrtek) zajímavé výlety.

Adaptace nových dětí ve školce

 Umožňujeme dětem při nástupu do mateřské školy pozvolné přivykání na učitelku a nové prostředí. Během prvních 3-4 týdnů po nástupu do mateřské školy učitelky se věnují zvláštní pozornost, aby dítě do denního režimu bylo zapojeno postupně. Během tohoto období rodičům je doporučeno dávat dítě pouze na dopolední program (7:30-12:30). Po domluvě s paní učitelkou rodiče se mohou zúčastnit školních aktivit.

Bezpečnost

Klademe velký důraz na bezpečnost dětí. Prostory splňují veškeré normy pro provoz předškolních zařízení. Budova školky je vybavená požárními hlásiči, čidly a dalším bezpečnostním vybavením. Máme bezpečnou zahradu s vhodným výběrem rostlin. Děti jsou svěřovány pouze oprávněným osobám.

Scroll Effect Pro